Regulamin
TELEFON 22 845 27 54 W GODZ. 9-17

UTP

WIEDZA
KONTAKT
ZALOGUJ SIĘ
0
KOSZYK

Regulamin Sklepu Internetowego Tele Info Media Sp. z o.o.

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.SFP.guru prowadzony jest przez Tele Info Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grażyny 13 (zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152338) reprezentowaną przez: Maciej Stelmach, Prokurenta, NIP 521-11-46-269, REGON 011917307, kapitał zakładowy w pełni opłacony 50 000 PLN. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu 22 845 27 54.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.SFP.guru są przetwarzane przez Tele Info Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul . Grażyny 13.

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

2.1. w realizacji umowy,

2.2. w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

2.3. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,

3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Tele Info Media Sp. z o.o. realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.SFP.guru w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie http://www.SFP.guru są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

2.1.Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług.

Zamówienia

1. Sklep internetowy www.SFP.guru umożliwia klientom:

1.1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.SFP.guru i zawierania umów sprzedaży na odległość.

1.2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym www.SFP.guru.

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi , foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie http://www.SFP.guru kierowane przez Tele Info Media Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://www.SFP.guru. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

7. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 3 000 Euro (przy kursie z dnia poprzedniego). W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

8. W przypadku złożenia zamówienia lub rezerwacji towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) na kwotę co najmniej 20 000 zł netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta warunków przedstawionych przez Tele Info Media Sp. z o.o. Płatność za ww. towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego klienta, który umożliwi Tele Info Media Sp. z o.o. identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym http://www.SFP.guru dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

2.1.czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2.2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Tele Info Media Sp. z o.o. wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Tele Info Media Sp. z o.o.).

4. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Tele Info Media Sp. z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

1.1. Przed wydaniem towaru klientowi :

- Przelewem na rachunek bankowy Tele Info Media Sp. z o.o.

- Gotówką.

2. W momencie odbioru towaru:

- Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Tele Info Media Sp. z o.o.

- Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. Tele Info Media Sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Tele Info Media Sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż z odroczoną płatnością).

3. Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument.

7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Tele Info Media Sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Gwarancja jakości

1. Tele Info Media Sp. z o.o. udziela Nabywcy towaru gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wynosi 2-5 lat oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta, nie podlega warunkom gwarancyjnym Tele Info Media Sp. z o.o. i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

2. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Tele Info Media Sp. z o.o.

3. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.

4. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Tele Info Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grażyny 13 (zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152338, NIP 521-11-46-269, kapitał zakładowy w pełni opłacony 50 000 PLN), a klientami .

5. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

6. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez klienta lub podmiot inny niż Tele Info Media Sp. z o.o.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Tele Info Media Sp. z o.o. i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Tele Info Media Sp. z o.o. i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

7. Zgłoszenie wady towaru przez klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Tele Info Media Sp. z o.o. oświadczenia klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Tele Info Media Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

8. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:

- klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na własny koszt za pośrednictwem firmy dowolnej firmy  spedycyjnej, z dołączoną informacją: nazwa produktu, numer seryjny, numer dokumentu gwarancyjnego i przyczyna reklamacji,

- lub dostarcza towar własnym staraniem do Tele Info Media Sp. z o.o.

9. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Tele Info Media Sp. z o.o. s twierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Tele Info Media Sp. z o.o. poinformuje o tym klienta, zwracając klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Tele Info Media Sp. z o.o. kosztów.

10. Tele Info Media Sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

11. Wadliwy towar klient powinien dostarczyć Tele Info Media Sp. z o.o. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

12. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi klient. W przypadku, gdy klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi klient.

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Serwis

1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:

Tele Info Media Sp. z o.o. - SERWIS

ul. Grażyny 13

02-548 Warszawa

2. Kontakt z serwisem:

tim(at)tim.com.pl

tel 22 8452754

14. Tele Info Media Sp. z o.o. świadczy usługi posprzedażne. Aktualne informacje dotyczące ich zakresu, zasad korzystania oraz odpłatności podane są na podstronach http://www.SFP.guru.

Procedura reklamacji

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; wskazane jest przekazanie do Tele Info Media Sp. z o.o. w formie elektronicznej informacji o produkcie, czyli: nazwa produktu, numer seryjny, numer dokumentu gwarancyjnego i przyczyna reklamacji.

2.1. Po przesłaniu informacji reklamacyjnej, klient otrzyma wiadomość mailową z informacją o przyjęciu reklamacji.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami , które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Tele Info Media Sp. z o.o. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Tele Info Media Sp. z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Tele Info Media Sp. z o.o.

7. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci . W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.

8. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji :

8.1. Dostarczenie towaru jest odbywa się na koszt klienta.

9. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami z klientem.

11. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Tele Info Media Sp. z o.o. uprawniona jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Serwis

1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:

Tele Info Media Sp. z o.o. - SERWIS

Ul. Grażyny 13

02-548 Warszawa

2. Kontakt z serwisem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel . 22 8452754

Postanowienia końcowe

1. W kontaktach z klientem, Tele Info Media Sp. z o.o. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).

2. Tele Info Media Sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3. Tele Info Media Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

4. Tele Info Media Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji .

7. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu 22 845 27 54 nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.

8. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Tele Info Media Sp. z o.o. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną

9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 li t. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

10. Korzystanie ze sklepu internetowego http://www.SFP.guru możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

2. Mozilla Firefox w wers ji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

12. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://www.SFP.guru .

13. Regulamin Sklepu Internetowego SFP.guru nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [Tele Info Media Sp. z o.o. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ul . Grażyny 13 02-548 Warszawa]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.